Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.

Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit vážné poškození spotřebiče.

Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.

Třiďte prádlo podle barev na základě jeho stálobarevnosti a vyberte doporučený cyklus, teplotu vody a další funkce.

Mohlo by dojít k odbarvení nebo poškození látky.

Buďte opatrní, abyste při zavírání dvířek nepřivřeli prsty dětem.

Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.

VÝSTRAHA: Kritické VÝSTRAHY týkající se čištění

Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.

K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani líh.

Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Informace o označení WEEE

Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)) (Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Čeština - 10

Untitled-210

 

 

2014-03-18 �� 6:19:42