3.Nejdříve pomocí křížového šroubováku povolte čtyři šrouby na adaptéru. Poté

uchopte část (D) a otáčejte částí (E) ve směru šipky, dokud nevznikne 5mm

 

mezera.

D

(*): 5 mm

E

 

4.Připojte adaptér k vodovodnímu kohoutu utahováním všech šroubů a současným zvedáním adaptéru směrem nahoru.

Potom adaptér utáhněte otáčením části (E) ve směru šipky.

5.Připojte hadici přívodu vody k adaptéru. Když zatlačíte část (F) do adaptéru, hadice se s cvaknutím automaticky připojí k adaptéru.

Po připojení hadice přívodu vody k adaptéru zatáhněte za tuto hadici

směrem dolů, abyste ověřili, zda je správně připojena.

VÝSTRAHA: Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zkroucená nebo

 

ohnutá. Pokud by hadice byla zkroucená nebo ohnutá, hrozí únik

 

vody a následný úraz elektrickým proudem. V případě potřeby můžete

F

změnit polohu hadice přívodu vody na konci u pračky tím, že uvolníte

 

tvarovku L, hadici otočíte a tvarovku znovu utáhnete.

 

6.Otevřete přívod vody a zkontrolujte, zda voda neuniká z přívodního ventilu,

kohoutu nebo adaptéru. Pokud voda uniká, zopakujte předchozí kroky. VÝSTRAHA: Dochází-li k úniku vody, pračku nepoužívejte. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Pokud má vodovodní kohout hrdlo se závitem, připojte k němu hadici přívodu vody podle obrázku.

E

Pro přívod vody použijte nejběžnější typ kohoutu. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš velký, odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.

Čeština - 16

Untitled-216

 

 

2014-03-18 �� 6:19:44