1.Годишната потрошувачка на енергија се пресметува според 220 стандардни циклуси на перење со програмите за

Cotton (памук) на 60 °C и 40 °C со целосно и делумно полнење, како и потрошувачката кога уредот е исклучен и кога е во режим на подготвеност. Точната потрошувачка на енергија ќе зависи од начинот на користење на уредот.

2.Годишната потрошувачка на вода се пресметува според 220 стандардни циклуси на перење со програмите за Cotton (памук) на 60 °C и 40 °C со целосно и делумно полнење. Точната потрошувачка на вода ќе зависи од начинот на користење на уредот.

3.Всисувањето на центрифугата е многу важно кога за сушење на алиштата користите машина за сушење на алишта.

Енергијата за сушење чини многу повеќе отколку енергијата за перење.

Перењето со силна центрифуга заштедува повеќе енергија при сушење на алиштата отколку со машина за сушење на алишта.

4.Програмите “standard Cotton 60 °C program (стандардна програма за памук на 60 °C)” и “standard Cotton 40 °C program (стандардна програма за памук на 40 °C)”, кои можат да се изберат со додавање на функцијата Intensive (интензивно) на програмите Cotton 60 °C (памук 60 °C) и Cotton 40 °C (памук 40 °C), се соодветни за чистење на нормално валкани памучни алишта и најефикасни (во поглед на потрошувачката на вода и енергија) за овој тип на алишта.

По инсталацијата активирајте Calibration Mode (режим за калибрирање) (погледнете го делот “ЧЕКОР 6 -

Активирање на режимот за калибрирање“ на страница 18).

Кај овие програми, вистинската температура на водата може да биде различна од објавената температура.

5.Во димензиите за длабочина не е вклучено растојанието од уредот до ѕидот.

Информации за главните програми за перење

 

 

 

 

Време за

Количина на преостаната

Потрошувачка

Потрошувачка

 

 

Температура

Капацитет

извршување

 

 

 

влага(%)

 

на вода

на енергија

 

 

 

 

на програма

 

 

Модел

Циклус

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1400

1200

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(°C)

(kg)

(мин.)

вртежи/

вртежи/

вртежи/

(ℓ/циклус)

(kWh/циклус)

 

 

 

 

 

мин.

мин.

мин.

 

 

WF70F5E*N4* / WF70F5E*NH*

памук

20

4

131

56

59

-

50

0,37

WF70F5E*Z4* / WF70F5E*ZH*

памук +

40

4

172

53

56

-

38

0,60

 

4

212

53

56

-

38

0,79

WF70F5E*N2* / WF70F5E*NM*

интензивно

60

8

240

48

50

-

48

0,98

WF70F5E*Z2* / WF70F5E*ZM*

 

 

синтетика

40

3,5

130

35

35

-

53

0,66

WF60F4E*N2* / WF60F4E*NM*

памук

20

3,5

128

-

60

69

38

0,30

WF60F4E*Z2* / WF60F4E*ZM*

памук +

40

3,5

191

-

56

65

38

0,59

 

3,5

211

-

56

65

38

0,78

WF60F4E*N0* / WF60F4E*NL*

интензивно

60

7

249

-

50

59

41

1,10

WF60F4E*Z0* / WF60F4E*ZL*

 

 

синтетика

40

3,5

128

-

35

45

36

0,45

Вредностите во табелата се измерени според условите специфицирани во стандардот IEC60456/EN60456. Точните вредности ќе зависат од начинот на користење на уредот.

Македонски - 40

Untitled-940

 

 

2014-03-18 �� 7:28:25