Tabela e cikleve

Tabela e cikleve

(

opsioni i përdoruesit)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngarkesa maksimale

 

 

DETERGJENTI

 

 

Temperatura

Shpejtësia e centrifugimit

 

CIKLI

 

(kg)

 

 

 

 

maksimale

 

(MAKS.) rpm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WF70F5

 

WF60F4

Paralarje

Larje

 

Zbutës

(˚C)

1400

 

1200

 

1000

Cotton (Pambuk)

7,0

 

6,0

 

Yes

 

 

 

95

1400

 

1200

 

1000

Synthetics (Sintetike)

3,5

 

2,5

 

Yes

 

 

 

60

1200

 

1200

 

1000

15’ Quick Wash (Larje e shpejtë 15’)

2,0

 

2,0

-

 

 

 

30

800

 

800

 

800

Daily Wash (Larje e përditshme)

4,0

 

3,0

 

Yes

 

 

 

60

1400

 

1200

 

1000

Denim (Xhinse)

4,0

 

3,0

 

Yes

 

 

 

60

1400

 

1200

 

1000

Dark Garment (Rroba të errëta)

4,0

 

3,0

 

Yes

 

 

 

40

1200

 

1200

 

1000

Baby Care (Kujdesi për foshnjën)

4,0

 

3,0

 

Yes

 

 

 

95

1200

 

1200

 

1000

Sports Wear (Veshje Sportive)

2,0

 

2,0

 

Yes

 

 

 

60

1200

 

1200

 

1000

Wool (Të leshta)

2,0

 

1,5

-

 

 

 

40

800

 

800

 

800

Hand Wash (Larje me dorë)

2,0

 

1,5

-

 

 

 

40

400

 

400

 

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIKLI

Përfundimi i vonuar

 

 

Intensive

 

 

Njomje

 

 

Shpëlarje+

 

Cotton (Pambuk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthetics (Sintetike)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ Quick Wash (Larje e shpejtë 15’)

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

Daily Wash (Larje e përditshme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denim (Xhinse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dark Garment (Rroba të errëta)

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Baby Care (Kujdesi për foshnjën)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sports Wear (Veshje Sportive)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wool (Të leshta)

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

Hand Wash (Larje me dorë)

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

1.Një cikël me paralarje kërkon rreth 20 minuta më shumë.

2.Të dhënat e kohëzgjatjes së ciklit janë matur sipas kushteve të përcaktuara në Standard IEC60456/EN60456.

3.Ekzekutoni Calibration Mode (Modaliteti i kalibrimit) pas instalimit (drejtojuni seksionit “HAPI 6 - Ekzekutimi i modalitetit të kalibrimit“ në faqen 18).

4.Meqë makina larëse vjen me funksionin Last Memory (Memoria e fundit), për të hequr cilësimin e memories së fundit dhe për të përdorur cilësimet fillestare të nisjes, ju duhet të fshini cilësimin e përdorur më së fundmi në pultin e komandimit. (Për informacion mbi fshirjen e cilësimit të përdorur më së fundmi, drejtojuni përshkrimeve rreth “Udhëzimet bazë“ në faqen 21.)

5.Daily Wash (Larja e përditshme): Cikël i shkurtër për institutet e testimit.

6.Koha e ciklit në shtëpitë individuale mund të ndryshojë nga vlerat e dhëna në tabelë për shkak të ndryshimeve në presionin dhe temperaturën e furnizimit me ujë, ngarkesën dhe llojin e rrobave.

7.Kur zgjidhet funksioni Larje intensive, koha e ciklit zgjatet për secilin cikël.

Shqip - 36

Untitled-736

 

 

2014-03-18 �� 7:25:01