ВНИМАНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ при инсталацията

Този уред трябва да бъде разположен така, че да има лесен достъп до щепсела.

В противен случай може да възникне електрически удар или пожар поради утечка на ток.

Инсталирайте вашия уред върху равен и твърд под, който може да издържи тежестта му.

В противен случай може да възникнат необичайни вибрации, движение, шум или проблеми с уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важни ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ при използването

Ако уредът се наводни, веднага спрете подаването на вода, изключете електрозахранването и се свържете с най-близкия сервиз.

Не пипайте щепсела с мокри ръце.

В противен случай това може да предизвика електрически удар.

Ако уредът издава странен шум, мирише на изгоряло или от него излиза дим, извадете веднага щепсела от контакта и се свържете с най-близкия сервиз.

В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Вслучай на теч на газ (например пропан-бутан, метан и др.), проветрете незабавно помещението, без да пипате щепсела. Не пипайте уреда или захранващия кабел.

• Не използвайте електрически вентилатор.

• Една искра може да доведе до експлозия или пожар.

Не позволявайте деца да играят във или върху пералната машина. Освен това, когато изхвърляте уреда, махнете дръжката на вратичката на пералната машина.

Ако попаднат вътре в уреда, децата може да се задушат.

Преди да я използвате, се уверете, че сте премахнали частите от опаковката (гъби, стиропор), прикрепени към дъното на пералната машина.

Не перете неща замърсени с бензин, керосин, бензен, разредител за боя, спирт или други запалими или взривни вещества.

Това може да доведе до електрически удар, пожар или експлозия.

Не отваряйте насила вратичката на пералната, докато работи (висока температура по време на пране/сушене/центрофугиране).

Изтичащата вода от пералната машина може да предизвика изгаряния или плъзгане по пода. Това може да доведе до наранявания.

Отварянето на вратичката със сила може да доведе до повреда на уреда или нараняване.

Не вкарвайте ръката си под пералната машина, докато тя работи.

Това може да доведе до наранявания.

Не пипайте щепсела с мокри ръце.

Това може да доведе до електрически удар.

Не изключвайте уреда чрез изваждане на щепсела, докато уредът работи.

Повторно вкарване на щепсела в контакта може да доведе до искра и електрически удар или пожар.

Не позволявайте на деца или немощни хора да използват тази перална машина без подходящо наблюдение. Не позволявайте деца да влизат в пералната машина или да се качват върху нея.

Това може да доведе до електрическо удар, изгаряния или нараняване.

Не пъхайте ръка или метален предмет под пералната машина, докато работи.

Това може да доведе до наранявания.

Не изключвайте щепсела на уреда, като дърпате захранващия кабел. Винаги дръжте здраво щепсела и го издърпвайте право и директно от контакта.

Повреда на захранващия кабел може да предизвика късо съединение, пожар и/или електрически удар.

Не се опитвайте да ремонтирате, разглобявате и видоизменяте уреда сами.

Не използвайте предпазители, различни от стандартните (например предпазители с медна или стоманена жичка и др.).

Български - 7

БЕЗОПАСНОСТТА ЗА ИНФОРМАЦИЯ 01  

Untitled-5 7

 

 

2014-03-18 �� 7:21:57