ĮSPĖJIMAS. Svarbūs ĮSPĖJIMAI dėl įrengimo

Šį prietaisą turi įrengti kvalifikuotas technikas arba techninės priežiūros bendrovė.

Kitu atveju gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras, sprogimas, iškilti problemų su gaminiu, galite susižaloti. Prietaisas yra sunkus, kelkite jį atsargiai.

Įkiškite maitinimo laido kištuką į kintamosios srovės 220–240 V / 50 Hz arba galingesnį sienoje įmontuotą el. maitinimo lizdą. Naudokite šį lizdą tik įrenginiui prijungti. Nenaudokite ilginamojo laido.

Sienoje įmontuoto el. maitinimo lizdo naudojimas kartu su kitais prietaisais per šakotuvą ar ilgintuvą gali tapti elektros smūgio ar gaisro priežastimi.

Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa, dažnis ir srovė yra tokia pati, kokia yra nurodyta gaminio techninėje specifikacijoje. Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras. Tvirtai įkiškite maitinimo laido kištuką į sieninį lizdą.

Reguliariai sausa šluoste šalinkite nuo maitinimo kištuko gnybtų ir kontaktinių taškų visas pašalines medžiagas, pavyzdžiui, dulkes ar vandenį.

Ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite jį sausa šluoste.

Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Įkiškite maitinimo kištuką į sieninį lizdą taip, kad laidas būtų nukreiptas į grindis.

Jei maitinimo kištuką į lizdą įkišite priešinga kryptimi, kabelyje esantys elektros laidai gali būti pažeisti ir tapti elektros smūgio ar gaisro priežastimi.

Laikykite visas pakuotės medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos gali būti pavojingos.

Užsimovęs ant galvos maišelį, vaikas gali uždusti.

Jei įrenginys, maitinimo kištukas ar maitinimo laidas pažeistas, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą. Šį įrenginį būtina tinkamai įžeminti.

Neįžeminkite prietaiso į dujų vamzdį, plastikinį vandens vamzdį ar telefono liniją.

Dėl to gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras, sprogimas ar atsirasti gaminio gedimas.

Niekada nekiškite maitinimo laido kištuko į lizdą, kuris nėra tinkamai įžemintas, ir įsitikinkite, kad jis atitinka vietinius ir nacionalinius reglamentus.

Nemontuokite šio įrenginio netoli šildytuvo ar bet kokių degių medžiagų.

Nemontuokite šio įrenginio drėgnoje, tepaluotoje, dulkėtoje vietoje ar vietoje, kurioje galimas tiesioginis saulės spindulių ir vandens (lietaus lašų) poveikis.

Nemontuokite šio įrenginio vietoje, kurioje būna žema temperatūra.

Dėl šalčio vamzdžiai gali įtrūkti.

Nemontuokite šio įrenginio vietoje, kur gali nutekėti dujos.

Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Nenaudokite elektros transformatoriaus.

Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Nenaudokite sugedusio maitinimo kištuko, pažeisto maitinimo laido ar klibančio sieninio lizdo.

Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras. Netraukite ir stipriai nelankstykite maitinimo laido. Nesukiokite ir neriškite maitinimo laido.

Nekabinkite maitinimo laido ant metalinio objekto, nedėkite ant jo sunkaus objekto, nekiškite maitinimo laido tarp objektų ir nestumkite maitinimo laido į erdvę už įrenginio.

Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Traukdami maitinimo kištuką iš lizdo, netraukite laikydami už maitinimo laido.

Ištraukite maitinimo kištuką laikydami už jo paties.

Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Lietuvių kalba - 6

Untitled-8 6

 

 

2014-03-18 �� 4:08:47