Pastrimi i sirtarit të detergjentit dhe kanalit të sirtarit

1.Shtypni levën e lirimit (A) në pjesën e brendshme të sirtarit të detergjentit

dhe tërhiqeni sirtarin jashtë.

A

2. Hiqni levën e lirimit (A) dhe kutinë e detergjentit të lëngshëm nga sirtari i detergjentit.

3.Lani të gjitha pjesët me ujë të rrjedhshëm.

4.Pastroni kanalin e sirtarit të detergjentit me një furçë të vjetër dhëmbësh.

5.Zëvendësoni levën e lirimit (A) dhe kutinë e detergjentit të lëngshëm duke i shtyrë fort në sirtarin e detergjentit.

6. Shtyjeni sirtarin e detergjentit në vendin e tij.

7.Për të hequr detergjentin e mbetur, kryeni ciklin Rinse+Spin (Shpëlarje+Centrifugim) pa pasur rroba në kazan.

Pastrimi i filtrit me rrjetë

Duhet ta pastroni filtrin me rrjetë të paktën një herë në vit ose kur shfaqet kodi i gabimit “4E”.

1.Shkëputeni makinën larëse nga priza elektrike.

2.Mbyllni furnizimin me ujë në makinën larëse.

3.

Hiqni rakordin në formë L-je të tubit të furnizimit me ujë të ftohtë nga vendi

A

 

i hyrjes së furnizimit me ujë në pjesën e prapme të makinës larëse duke

 

 

 

rrotulluar pjesën (A). Për të parandaluar rrjedhjen e ujit për shkak të presionit

 

 

të ajrit në tubin e furnizimit me ujë, mbulojeni bashkimin e tubit me një rrobë.

 

4.

Tërhiqni lehtë filtrat me rrjetë nga hyrjet e furnizimit me ujë duke përdorur një

 

 

palë pinca dhe shpëlajini me ujë të rrjedhshëm derisa të pastrohen.

 

5.

Rivendosni filtrat me rrjetë.

 

6.

Bashkoni sërish rakordin në formë L-je me vendin e furnizimit me ujë.

 

7.

Sigurohuni se nga lidhjet nuk rrjedh ujë dhe hapni rubinetin.

 

Shqip - 32

Untitled-732

 

 

2014-03-18 �� 7:25:01