Olulised ettevaatusabinõud

HOIATUS! Pesumasina kasutamisel tulekahju, elektrilöögi või vigastuste vältimiseks järgige järgmisi põhilisi ohutussuuniseid.

Ärge lubage lastel (ega lemmikloomadel) pesumasina sees või peal mängida. Pesumasina luuki ei saa seestpoolt kergesti avada. Lapsed võivad saada seadmesse kinni jäädes tõsiseid kehavigastusi.

Seade pole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste või vaimsete võimetega ega ka vähese kogemuse või väheste teadmistega inimestele (sh lastele), kui neil puudub järelevalve või neid ei juhenda inimene, kes tagab nende ohutuse.

Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.

Kasutamiseks Euroopas. Seadet võivad kasutada lapsed alates kaheksandast eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või vähese kogemuse või väheste teadmistega inimesed, kui on tagatud järelevalve või neid on seadme ohutu kasutamise osas juhendatud ning nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teostada puhastus- ja hooldustoiminguid ilma järelevalveta.

Kui toitejuhe on katki, tuleb see ohutuse tagamiseks asendada tootja esindaja, teenindustöötaja või sarnast kvalifikatsiooni omava spetsialisti poolt.

Seade tuleb paigaldada nii, et toitepistik, veekraanid ja äravoolutorud on juurdepääsetavad.

Ventileerimisavadega seadmete puhul tuleb jälgida, et põrandakate avasid kinni ei kataks.

Seadme ühendamisel tuleb kasutada kaasasolevaid uusi voolikukomplekte, vanu komplekte ei tohi kasutada.

ETTEVAATUST! Termokaitsme tahtmatu lähtestamise tõttu tekkiva ohu vältimiseks ei tohi seade olla varustatud vooluga välise lülitusseadme (nt taimeri) kaudu või ühendatud vooluringiga, mida lülitatakse pidevalt sisse ja välja.

TEAVE OHUTUSALANE 01  

Eesti - 5

Untitled-1 5

 

 

2014-03-18 �� 6:17:39