Hoolitsege selle eest, et laste näpud ei jää ukse sulgemisel pesumasina ja ukse vahele.

Selle nõude eiramine võib põhjustada kehavigastusi.

HOIATUS! Olulised HOIATUSED puhastamise kohta

Ärge puhastage seadet, piserdades vett otse selle pinnale. Ärge kasutage tugevat ja happelist puhastusvahendit.

Ärge kasutage seadme puhastamiseks benseeni, lahustit või alkoholi.

See võib põhjustada värvi tuhmumist või seadme pinna deformeerumist ning kahjustuste, elektrilöögi või tulekahju tekkimist.

Enne puhastamist või hooldust eemaldage toitepistik pistikupesast.

Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed) (Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Eesti - 10

Untitled-1 10

 

 

2014-03-18 �� 6:17:39