Uzstādīšanas prasību ievērošana

Elektrības padeve un iezemējums

BRĪDINĀJUMS: Nekad neizmantojiet pagarinātāju.

Izmantojiet tikai strāvas vadu, kas ir iekļauts veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā.

Kad gatavojaties uzstādīšanai, pārliecinieties, vai elektropadeves sistēma nodrošina:

Maiņstrāvas 220 - 240 V / 50 Hz drošinātāju vai jaudas slēdzi;

Atsevišķu jaudas slēdzi, kas paredzēts tikai veļas mazgājamai mašīnai.

Veļas mazgājamā mašīna ir jāiezemē. Ja rodas veļas mazgājamās mašīnas bojājumi vai tā salūst, zemējums samazinās elektrošoka risku, nodrošinot mazākas pretestības strāvas kanālu.

Veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā ir iekļauts strāvas vads ar trīskontaktu zemēšanas kontaktdakšu, ko jāizmanto pareizi uzstādītā un iezemētā kontaktligzdā.

BRĪDINĀJUMS: Nekad nesavienojiet zemējuma vadu ar plastmasas santehnikas caurulēm, gāzes caurulēm vai karstā ūdens caurulēm.

Nepareizi pievienojot aprīkojuma-iezemējuma vadu, iespējams izraisīt elektrošoku. Ja neesat drošs, vai veļas mazgājamā mašīna ir pareizi iezemēta, palūdziet kvalificētam elektriķim vai tehniskās apkopes darbiniekam to pārbaudīt.

UZMANĪBU: Nemodificējiet veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā iekļauto kontaktdakšu. Ja to nevar ievietot kontaktligzdā, nodrošiniet, ka kvalificēts elektriķis uzstāda piemērotu kontaktligzdu.

Ūdens padeve

Veļas mazgājamā mašīna tiks pareizi piepildīta, ja ūdens spiediens būs no 50 kPa līdz 800 kPa. Par 50 kPa mazāks ūdens spiediens var izraisīt ūdens vārsta darbības traucējumu, neļaujot tam aizvērties. Vai arī veļas mazgājamās mašīnas vadības ierīces var neizturēt spiedienu, tādējādi izraisot veļas mašīnas izslēgšanos. (Kontroles mehānismos ir ieprogrammēts uzpildes laika limits, kas noteikts, lai novērstu pārplūdi vai applūšanu, ja iekšējā caurule kļūst vaļīga.)

Lai paredzētās ūdens padeves caurules sniegtos līdz veļas mazgājamajai mašīnai, ūdens krāniem ir jāatrodas 120 cm attālumā no veļas mazgājamās mašīnas.

Vairumā santehnikas preču veikalu tiek pārdotas dažādu garumu ūdens padeves caurules (līdz pat 305 cm).

Noplūžu un ūdens radītu bojājumu risku iespējams samazināt:

Nodrošinot vieglu piekļuvi ūdens krāniem;

Aizgriežot ūdens krānus, kad neizmantojat veļas mazgājamo mašīnu;

Periodiski pārbaudot, vai ūdens padeves cauruļu savienojumos nav radušās noplūdes.

BRĪDINĀJUMS: Pirms izmantojat veļas mazgājamo mašīnu pirmoreiz, pārbaudiet, vai ar ūdens vārstu saistītajos savienojumos un krānos nav radušās noplūdes.

Latviešu - 12

Untitled-8 12

 

 

2014-03-18 �� 7:26:36