Отстраняване на неизправности и информационни кодове

Проверете тези точки, ако вашата перална машина...

ПРОБЛЕМ

РЕШЕНИЕ

 

 

 

 

Проверете дали пералната машина е включена в контакта.

Не стартира

Проверете дали вратичката е затворена плътно.

Проверете дали водопроводните кранове са отворени.

 

 

Уверете се, че сте натиснали бутона Старт/Пауза.

 

Отворете крана за подаване на вода.

Няма вода или няма

Проверете дали маркучът за подаване на вода не е замръзнал.

достатъчно вода

Изправете маркучите за подаване на вода.

 

Почистете мрежестите филтри на отворите за подаване на вода.

В чекмеджето за перилен

Проверете дали пералната машина работи при достатъчно налягане на водата.

препарат остава перилен

Уверете се, че перилният препарат е поставен в центъра на чекмеджето за перилен

препарат след завършване на

 

препарат.

цикъла за пране

 

 

 

Проверете дали пералната машина е нивелирана. Ако не е, регулирайте крачетата на

 

 

пералната машина, за да нивелирате уреда.

Вибрации или силен шум

Проверете дали транспортните болтове са свалени.

 

Проверете дали пералната машина не се допира до друг предмет.

 

Проверете дали зареденото пране е балансирано.

Пералната машина не източва

Изправете маркуча за оттичане. Изправете огънатите маркучи.

вода и/или не центрофугира

Проверете дали филтърът за остатъци не е запушен.

Вратичката е заключена или не

Вратичката може да се отвори едва след 3 минути от спирането на машината или

може да се отвори.

 

изключването на захранването.

 

 

 

Български - 34

Untitled-534

 

 

2014-03-18 �� 7:22:04