UPOZORNENIE: Inštalačné VÝSTRAHY

Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol zabezpečený voľný prístup k napájacej zástrčke.

V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru z dôvodu úniku elektrickej energie.

Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.

V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, pohybom, zvukom alebo problémom s produktom.

VAROVANIE: Kritické VÝSTRAHY pre používanie

Ak dôjde k zatopeniu zariadenia, okamžite prerušte prívod vody a napájania a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.

V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Ak zariadenie vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia alebo sa z neho šíri dym, okamžite odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

V prípade úniku plynu (napr. propán, plyn LP atď.) okamžite vyvetrajte miestnosť a nedotýkajte sa napájacej zástrčky. Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho kábla.

Nepoužívajte ventilátor.

Iskrenie by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar.

Nedovoľte deťom hrať sa vo vnútri automatickej práčky alebo na nej. Okrem toho pri likvidácii zariadenia odstráňte páčku dverí automatickej práčky.

V prípade uviaznutia vo vnútri môže dôjsť k zaduseniu dieťaťa.

Pred použitím sa ubezpečte, že ste odstránili baliaci materiál (špongia, polystyrén) pripevnený k spodnej časti automatickej práčky.

Neperte položky kontaminované benzínom, kerozínom, benzénom, riedidlom na farby, alkoholom, prípadne inými horľavými alebo výbušnými látkami.

Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch.

Počas chodu práčky (vysoko teplotné pranie/sušenie/odstreďovanie) neotvárajte dvere automatickej práčky násilím.

Voda prúdiaca z práčky môže mať za následok popáleniny alebo spôsobí šmykľavosť podlahy. Môže to mať za následok zranenie.

Otvorenie dverí násilím môže mať za následok poškodenie produktu alebo zranenie.

Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku.

Môže to mať za následok zranenie.

Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.

Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Zariadenie nevypínajte odpojením sieťovej zástrčky počas prevádzky zariadenia.

Opakované pripojenie sieťovej zástrčky do sieťovej zásuvky môže spôsobiť iskrenie a následný zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

Nedovoľte deťom obsluhovať práčku bez patričného dozoru. Deťom nedovoľte liezť na spotrebič ani do jeho vnútra.

Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, popálenie alebo zranenie.

Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku alebo kovové predmety.

Môže to mať za následok zranenie.

Spotrebič neodpájajte od siete ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a ťahajte priamo von zo zásuvky.

Poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepokúšajte sa svojvoľne opravovať, rozoberať ani modifikovať toto zariadenie.

Nepoužívajte žiadne iné poistky (ako napríklad medené, z oceľového drôtu a pod.), okrem štandardnej poistky.

Keď je zariadenie potrebné opraviť alebo reinštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.

Slovenčina - 7

INFORMÁCIE BEZPEČNOSTNÉ 01  

Untitled-11 7

 

 

2014-03-18 �� 7:31:19