Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými predmetmi.

Bielizeň roztrieďte podľa toho, ako púšťa farbu, a zvoľte odporúčaný cyklus, teplotu vody a ďalšie funkcie.

Môže to mať za následok zmenu farby bielizne a poškodenie látky.

Pri zatváraní dvierok dbajte na to, aby ste v nich neprivreli prsty detí.

V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.

VAROVANIE: Kritické VÝSTRAHY pre čistenie

Nečistite spotrebič tak, že budete priamo naň striekať vodu.

Nepoužívajte silné kyslé čistiace prostriedky.

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte benzén, riedidlo ani alkohol.

Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte zariadenie od stenovej zásuvky.

V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Pokyny o značke WEEE

Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad) (Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Slovenčina - 10

Untitled-11 10

 

 

2014-03-18 �� 7:31:20