3. Prvo olabavite četiri zavrtnja na adapteru pomoću odvijača tipa„+“. Zatim,

držite deo (D) i okrenite deo (E) prateći strelicu sve dok ne dobijete razmak

 

od 5 mm.

D

(*): 5 mm

E

 

4.Čvrsto pritegnite zavrtnje dok adapter podižete nagore i tako ga povežite sa slavinom za vodu.

Zatim pričvrstite adapter tako što ćete okrenuti deo (E) prateći strelicu.

5.Povežite crevo za dovod vode sa adapterom. Ako gurnete deo (F) u adapter, crevo će se automatski povezati sa adapterom i čuće se škljocaj.

Kada ste povezali crevo za dovod vode sa adapterom, proverite da li je

pravilno povezano tako što ćete crevo za dovod vode povući naniže.

UPOZORENJE: Proverite da li je crevo za dovod vode uvrnuto ili

 

savijeno. Ako je crevo uvrnuto ili savijeno, postoji opasnost od curenja

 

vode i strujnog udara usled curenja vode. Ako je to neophodno,

F

možete da promenite poziciju creva za dovod vode na kraju koji ide

 

u mašinu tako što ćete olabaviti cev u obliku slova L, rotirati crevo i

 

ponovo pričvrstiti cev u obliku slova L.

 

6.Otvorite dovod vode i proverite da nema curenja vode na ventilu za vodu,

slavini ili adapteru. Ako ima curenja vode, ponovite prethodne korake. UPOZORENJE: Ako je došlo do curenja vode, nemojte da koristite mašinu za pranje veša. Može da dođe do strujnog udara ili povrede.

Ako imate slavinu sa zavrtnjem, crevo za dovod vode povežite sa slavinom onako kako je prikazano.

E

Za dovod vode koristite najuobičajeniji tip slavine. U slučaju da je slavina kvadratnog oblika ili da je prevelika, uklonite prsten graničnik pre povezivanja sa adapterom.

Srpski - 16

Untitled-316

 

 

2014-03-18 �� 6:21:21