Чистење на вашата машина за перење

Со одржување на чистотата на машината за перење се подобрува нејзиното функционирање, се намалува потребата за непотребни поправки и се продолжува работниот век.

Испуштање на водата од машината при вонредни ситуации

Доколку напојувањето се прекине, испуштете ја сета преостаната вода во одводот пред да ги отстраните алиштата.

1.Исклучете ја машината за перење од електричниот приклучок.

2. Отворете го капакот на филтерот (A) со притискање надолу и влечење на

A

неговата рачка.

 

3.Подгответе некој сад.

Можно е да има повеќе преостаната вода одколку што очекувате. Подгответе некој поголем сад.

4. Извлечете ја цевката за одвод при вонредни ситуации (C) и ставете го завршетокот на цевката за одвод при вонредни ситуации (C) во некој сад.

B

5.Дофатете го капачето за одвод при вонредни ситуации (B) на крајот од

цевката за одвод при вонредни ситуации (C) и полека извлечете го.

6.

Целата вода испуштете ја во сад.

C

7.

Вметнете го назад капакот за испуштање на водата при вонредни ситуации

 

 

и цевката за одвод при вонредни ситуации.

 

8.

Затворете го капакот на филтерот.

 

Македонски - 30

Untitled-930

 

 

2014-03-18 �� 7:28:22