3.Najskôr, pomocou skrutkovača typu„+“ uvoľnite štyri skrutky na adaptéri. Potom

uchopte diel (D) a otáčajte diel (E) podľa šípky, až kým sa nevytvorí 5 mm

 

medzera.

D

(*): 5 mm

E

 

4.Poriadnym dotiahnutím všetkých skrutiek pri zdvíhaní adaptéra nahor pripojte adaptér k vodovodnému kohútiku.

Potom ju dotiahnite adaptér otáčaním dielu (E) v smere šípky.

5.Prívodnú hadicu vody pripojte k adaptéru. Ak zatlačíte diel (F) do adaptéra, hadica sa automaticky pripojí k adaptéru a pritom vydá„kliknutie“.

Po pripojení prívodu vody k adaptéru sa potiahnutím hadice prívodu vody

nadol ubezpečte, že je pripojená správne.

VAROVANIE: Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je prekrútená alebo

 

ohnutá. Ak je hadica prekrútená alebo ohnutá, hrozí únik vody a zásah

 

elektrickým prúdom v dôsledku úniku vody. Ak je to potrebné, prívodnú

F

hadicu vody môžete opätovne umiestniť na strane automatickej práčky

 

tak, že uvoľníte ramennú armatúru v tvare písmena L, otočíte hadicu a

 

ramennú armatúru v tvare písmena L opätovne dotiahnete.

 

6.Zapnite prívod vody a ubezpečte sa, že z prívodu vody, kohútika alebo adaptéru

neuniká žiadna voda. V prípade úniku vody zopakujte predchádzajúce kroky. VAROVANIE: V prípade úniku vody automatickú práčku nepoužívajte. Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.

Ak vodovodný kohútik obsahuje kohútik so skrutkovým závitom, prívodnú hadicu vody pripojte na kohútik podľa obrázku.

E

Ako prívod vody používajte najbežnejší typ kohútika. Ak je kohútik štvorcového tvaru alebo je príliš veľký, pred umiestnením kohútika do adaptéra vyberte rozperný krúžok.

Slovenčina - 16

Untitled-11 16

 

 

2014-03-18 �� 7:31:22