Bērnu drošības aizsardzība

Child Lock (Bērnu drošības aizsardzības) funkcija sniedz iespēju bloķēt pogas, lai nevarētu mainīt izvēlēto mazgāšanas ciklu.

Aktivizēšana/dezaktivēšana

Ja vēlaties aktivizēt vai dezaktivēt funkciju Child Lock (Bērnu drošības aizsardzība), vienlaicīgi nospiediet un 3 sekundes turiet pogas Temp. (Temperatūra) un Spin (Centrifūga).

Ja šī funkcija ir aktivizēta, iedegas„Bērnu drošības aizsardzības

”indikators.

Ja ir aktivizēta Child Lock (Bērnu drošības aizsardzības) funkcija, darbojas tikai poga Ieslēgšana. Child Lock (Bērnu drošības aizsardzības) funkcija ir ieslēgta arī tad, ja veļas mazgājamā mašīna tiek izslēgta un ieslēgta vai arī tiek pievienots vai atvienots strāvas vads.

Skaņas izslēgšana

Funkciju Sound Off (Skaņas izslēgšana) iespējams atlasīt visu ciklu laikā. Izvēloties šo funkciju, jebkura cikla laikā tiek izslēgta skaņa. Iestatījums ir spēkā arī tad, ja veļas mazgājamā mašīna vairākkārt tiek ieslēgta un izslēgta.

Aktivizēšana/dezaktivēšana

Ja vēlaties aktivizēt vai dezaktivēt funkciju Sound Off (Skaņas izslēgšana), vienlaicīgi nospiediet un 3 sekundes turiet pogas Spin (Centrifūga) un Option (Opcija).

Ja šī funkcija ir aktivizēta, iedegas„Skaņas izslēgšana

”indikators.

Atliktā izslēgšana

Veļas mazgājamo mašīnu var iestatīt, lai tā automātiski pabeigtu mazgāšanu vēlāk, izvēloties atlikšanu par 3 līdz 19 stundām (ar 1 stundas pieaugumu). Displejā tiek parādīts laiks, kad mazgāšana tiks pabeigta.

1.Pieslēdziet veļas mazgājamai mašīnai ūdens padevi.

2.Pa vienam brīvi ievietojiet tvertnē apģērba gabalus, nepārpildot to.

3.Nospiediet pogu Ieslēgšana, lai ieslēgtu veļas mašīnu.

4.Atbilstošajos mazgāšanas līdzekļa atvilktnes nodalījumos iepildiet mazgāšanas līdzekli un, ja nepieciešams, mīkstinātāju vai priekšmazgāšanas līdzekli.

5.Izvēlieties attiecīgajam apģērbam atbilstošu ciklu un mazgāšanas opcijas.

6.Atkārtoti nospiediet pogu Delay End (Atliktā izslēgšana), līdz ir iestatīts nepieciešamais atlikšanas laiks.

7.Nospiediet pogu Iedarbināšana/pauze.

Iedegsies indikators„Atliktā izslēgšana

”, un pulkstenis sāks skaitīt laiku, līdz sasniegs iestatīto laiku.

8.Lai atceltu funkciju Delay End (Atliktā izslēgšana), izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un pēc tam ieslēdziet to vēlreiz, nospiežot pogu Ieslēgšana.

Latviešu - 25

IZMANTOŠANA 03  

Untitled-8 25

 

 

2014-03-18 �� 7:26:40