ЧЕКОР 3 - Прилагодување на ногарките за нивелирање

При инсталирање на машината за перење, внимавајте приклучокот за напојување, доводот на вода и одводот да бидат лесно достапни.

1.Наместете ја машината за перење на својата позиција.

2.Ослободете ги сите навртки за прицврстување со помош на клучот.

3.Нивелирајте ја вашата машина за перење со рачно вртење на ногарките за нивелирање според потребите.

4.Кога ќе ја порамните машината за перење, стегнете ги навртките за

прицврстување со помош на клучот.

ВНИМАНИЕ: Не ја поместувајте машината за перење доколку

навртките за прицврстување не се прицврстени. Ова може да предизвика оштетување на ногарките за нивелирање.

ЧЕКОР 4 - Поврзување на водата и одводот

Поврзување на цревото за довод на вода

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не поврзувајте повеќе црева за довод на вода заедно. Ова може да предизвика истекување на вода и електричен удар поради истекувањето на водата. Ако цревото е прекратко, заменете го со подолго црево за висок притисок.

1. Поврзете го додатокот за црево со L-облик за цревото за довод на ладна

 

вода во приклучокот за довод на ладна вода на задната страна од

 

машината за перење. Потоа прицврстете со рачно вртење на делот (A) во

 

насока на часовникот.

A

(*): Изборно

 

2. Отстранете го адаптерот (B) од другиот крај од цревото за довод на вода

(C).

B

C

ПОСТАВУВАЊЕ 02

Македонски - 15

Untitled-915

 

 

2014-03-18 �� 7:28:18