Bezpečnostní informace

Gratulujeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Abyste mohli plně využít množství výhod a funkcí vaší pračky, věnujte čas přečtení této příručky.

Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů

Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat rozsáhlé množství funkcí vašeho nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro pozdější použití. Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce.

Výstrahy a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují popis všech podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a používání pračky počínali rozumně, pečlivě

a opatrně.

Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají několika různých modelů, mohou se vlastnosti konkrétní pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné značky se na pračku nemusí vztahovat. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese www. samsung.com.

Důležité bezpečnostní symboly

Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:

VÝSTRAHA: Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit škodu na majetku, vážná zranění osob nebo smrt.

VAROVÁNÍ: Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit škodu na majetku nebo zranění osob.

POZNÁMKA

Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.

Dodržujte přesně dané pokyny.

Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.

Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.

Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče zajistíte, pokud se seznámíte s jeho obsluhou a jestliže při jeho používání budete postupovat obezřetně.

Čeština - 4

Untitled-2 4

 

 

2014-03-18 �� 6:19:42