1.Konsumi vjetor i energjisë bazohet në ciklet standarde të larjes 220 për programet Cotton (Pambuk) me 60°C dhe 40°C me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe konsumi për modalitetet aktive dhe joaktive. Konsumi aktual i energjisë do të varet nga mënyra se si përdoret pajisja.

2.Konsumi vjetor i ujit bazohet në ciklet standarde të larjes 220 për programet Cotton (Pambuk) me 60°C dhe 40°C me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme. Konsumi aktual i ujit do të varet nga mënyra se si përdoret pajisja.

3.Nxjerrja nga centrifugimi është shumë e rëndësishme kur përdorni tharëse rrobash për të tharë rrobat. Kostoja e energjisë për tharje është shumë më e lartë sesa ajo për larje.

Larja me centrifugim të lartë kursen më shumë energji kur rrobat thahen në tharësen e rrobave.

4.”Standard Cotton 60 °C program (programi standard Pambuk 60 °C)” dhe “standard Cotton 40 °C program (programi standard Pambuk 40 °C)”, të cilët mund të zgjidhen duke i shtuar opsionin Intensive programit Cotton 60 °C (Pambuk 60 °C) dhe Cotton 40 °C (Pambuk 40 °C) janë të përshtatshëm për pastrimin e rrobave me ndotje normale dhe janë më efikaset (për sa i përket konsumit të ujit dhe të energjisë) për këtë lloj rrobash.

Ekzekutoni Calibration Mode (Modaliteti i kalibrimit) pas instalimit (drejtojuni seksionit “HAPI 6 - Ekzekutimi i modalitetit të kalibrimit“ në faqen 18).

Në këto programe, temperatura aktuale e ujit mund të ndryshojë nga temperatura e deklaruar.

5.Distanca ndërmjet murit dhe njësisë nuk përfshihet te përmasa e thellësisë.

Informacioni i programeve kryesore të larjes

 

 

Temperatura

Kapaciteti

Zgjatja e

Përmbajtja e lagështirës së

Konsumi

Konsumi i

Modeli

Procesi

programit

 

mbetur (%)

 

i ujit

energjisë

 

 

 

 

 

 

(°C)

(kg)

(minuta)

1400 rpm

1200 rpm

1000 rpm

(ℓ/cikël)

(kWh/cikël)

WF70F5E*N4* / WF70F5E*NH*

Pambuk

20

4

131

56

59

-

50

0,37

 

40

4

172

53

56

-

38

0,60

WF70F5E*Z4* / WF70F5E*ZH*

Pambuk +

 

4

212

53

56

-

38

0,79

WF70F5E*N2* / WF70F5E*NM*

Intensiv

60

8

240

48

50

-

48

0,98

WF70F5E*Z2* / WF70F5E*ZM*

 

 

Sintetike

40

3,5

130

35

35

-

53

0,66

 

WF60F4E*N2* / WF60F4E*NM*

Pambuk

20

3,5

128

-

60

69

38

0,30

 

40

3,5

191

-

56

65

38

0,59

WF60F4E*Z2* / WF60F4E*ZM*

Pambuk +

 

3,5

211

-

56

65

38

0,78

WF60F4E*N0* / WF60F4E*NL*

Intensiv

60

7

249

-

50

59

41

1,10

WF60F4E*Z0* / WF60F4E*ZL*

 

 

Sintetike

40

3,5

128

-

35

45

36

0,45

 

Vlerat në tabelë janë matur sipas kushteve të specifikuara në standardin IEC60456/EN60456. Vlerat aktuale do të varen nga mënyra se si përdoret pajisja.

Shqip - 40

Untitled-740

 

 

2014-03-18 �� 7:25:03