Инсталиране на пералната машина

ВНИМАНИЕ: Не включвайте захранващия кабел контакта, преди инсталацията да е завършена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опаковъчните материали могат да бъдат опасни за деца – пазете всички опаковъчни материали (полиетиленови пликове, полистирен и т. н.) далеч извън обсега на деца.

СТЪПКА 1 – Избор на местоположение

Преди да монтирате пералната машина, трябва да се уверите, че мястото:

Има твърда, равна повърхност, без килим или подова настилка, която може да попречи на вентилацията.

Е далеч от пряка слънчева светлина

Има подходяща вентилация

Не е изложено на ниски температури (под 0 ˚C)

Е далеч от източници на топлина като нафтова или газова печка

Има достатъчно пространство, за да не попада захранващият кабел на пералната машина под нея

СТЪПКА 2 – Сваляне на транспортните болтове

Преди да инсталирате пералната машина, трябва първо да свалите всички транспортни болтове от гърба на уреда.

1.Разхлабете всички болтове с гаечния ключ.

(*): По избор

2. Хванете транспортния болт с ръка и го изтеглете през широката част на отвора. Повторете за всеки транспортен болт.

3. Затворете отворите с предоставените тапи за отвори на болтовете.

4.Запазете всички транспортни болтове на сигурно място, където ще бъдат лесно

намерени, в случай че трябва да премествате пералната машина.

Български - 14

Untitled-514

2014-03-18 �� 7:21:58