Отстранување на проблеми и информативни кодови

Проверете ги овие точки доколку машината за перење...

ПРОБЛЕМ

РЕШЕНИЕ

 

Проверете дали машината за перење е приклучена на струја.

Не се активира

Проверете дали вратата е добро затворена.

Проверете дали славината(ите) за довод на вода е отворена.

 

 

Проверете дали сте го притиснале копчето Активирање/Пауза.

 

Отворете го доводот на вода.

Нема вода или нема доволно

Проверете дали цревото за довод на вода е замрзнато.

вода

Исправете ги цревата за довод на вода.

 

Исчистете ги мрежестите филтри на цревата за довод на вода.

Во фиоката за детергент

Проверете дали машината за перење работи при доволен притисок на вода.

останало детергент по

Ставете детергент во центарот на фиоката за детергент.

завршување на перењето

 

 

 

Проверете дали машината е поставена на рамна подлога. Ако подлогата не е

 

 

рамна, прилагодете ги ногарките.

Вибрира или е многу бучна

Проверете дали транспортните чепови се отстранети.

 

Проверете ја машината за перење да не допира некој друг предмет.

 

Проверете дали алиштата се рамномерно распоредени.

Машината за перење не

Исправете го цревото за одвод. Исправете ги превиткувањата на цревата.

испушта вода и/или не

Проверете да не е затнат филтерот за остатоци.

центрифугира

 

 

Вратата е заглавена или не

Вратата можете да ја отворите по 3 минути откако машината ќе престане со

може да се отвори.

 

работа или ќе се исклучи од напојување.

Македонски - 34

Untitled-934

 

 

2014-03-18 �� 7:28:23