Plnenie inštalačných požiadaviek

Zdroj elektrickej energie a uzemnenie

VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte predlžovačku.

Používajte len napájací kábel dodávaný s vašou automatickou práčkou.

Keď sa pripravujete na inštaláciu, skontrolujte, či váš napájací zdroj ponúka:

Poistka alebo istič: striedavý prúd, 220 - 240 V/50 Hz

Samostatnú napájaciu vetvu vyhradenú len pre vašu automatickú práčku

Vaša automatická práčka sa musí uzemniť. Ak automatická práčka zaznamená poruchu alebo sa pokazí, uzemnenie zníži riziko zásahu elektrickým prúdom zabezpečením dráhy s najmenším odporom pre elektrický prúd.

Vaša automatická práčka sa dodáva so sieťovým káblom, ktorý má uzemňovaciu zástrčku s tromi hrotmi, pre použitie v správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.

VAROVANIE: Nikdy nepripájajte uzemňovací vodič k plastovým potrubiam, plynovým potrubiam alebo potrubiam horúcej vody.

Nesprávne pripojenie vodiča na uzemnenie zariadenia môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti o správnom uzemnení automatickej práčky, overte si to u kvalifikovaného elektrikára alebo servisného technika.

UPOZORNENIE: Zástrčku dodanú s automatickou práčkou neupravujte. Ak sa do zásuvky nezmestí, nechajte si kvalifikovaným elektrikárom nainštalovať správnu zásuvku.

Prívod vody

Automatická práčka sa náležite naplní, ak je tlak vody v rozsahu od 50 kPa do 800 kPa. Tlak vody nižší ako 50 kPa môže spôsobiť zlyhanie ventilu vody a neumožní ventilu vody celkom sa uzatvoriť. Ovládače práčky nemusia zvládnuť tlak a spôsobí to vypnutie práčky. (Do ovládacích prvkov bol zabudovaný časový limit na dobu plnenia, aby sa zabránilo preplneniu/zatopeniu v prípade uvoľnenia vnútorného potrubia.)

Vodovodné kohútiky musia byť vo vzdialenosť do 120 cm od zadnej strany automatickej práčky, aby dodané prívodné hadice dosiahla k vašej automatickej práčke.

Väčšina inštalatérskych predajní predáva prívodné hadice rôznych dĺžok až do dĺžky 305 cm.

Riziko únikov a poškodení vodou môžete znížiť:

jednoduchým sprístupnením vodovodných kohútikov,

vypnutím vodovodných kohútikov, keď sa automatická práčka nepoužíva,

pravidelnou kontrolou únikov na armatúrach vodovodnej hadice.

VAROVANIE: Pred prvým použitím automatickej práčky skontrolujte všetky pripojenia na ventile vody a kohútikoch z pohľadu únikov.

Slovenčina - 12

Untitled-11 12

 

 

2014-03-18 �� 7:31:20