Чистење на фиоката и отворите за детергент

1.Притиснете ја рачката за ослободување (A) од внатрешната страна на

фиоката за детергент и извлечете ја фиоката за детергент.

A

2. Отстранете го лостот за ослободување (A) и чашката за течен детергент од фиоката за детергент.

3.Измијте ги сите делови под млаз вода.

4.Исчистете ги отворите од фиоката за детергент со стара четкичка за заби.

5.Вратете ги лостот за ослободување (A) и чашката за течен детергент,

цврсто притискајќи ги во фиоката за детергент.

6. Вратете ја фиоката за детергент на место.

7.За отстранување на преостанатиот детергент, активирајте го циклусот Rinse+Spin (плакнење+центрифуга) без алишта во барабанот.

Чистење на мрежестиот филтер

Мрежестиот филтер треба да го чистите барем еднаш годишно, или кога ќе се прикаже кодот за грешка “4E”.

1.Исклучете ја машината за перење од електричниот приклучок.

2.Затворете го доводот на вода на машината за перење.

3.

Извадете го додатокот за црево со L-облик за цревото за довод на вода од

A

 

приклучокот за довод на вода на задната страна од машината со вртење

 

 

 

на делот (A). За спречување на избивањето на водата заради воздушниот

 

 

притисок во цревото за довод на вода, покријте го спојот на цревото со крпа.

 

4.

Со помош на клешти внимателно извлечете ги мрежестите филтри од

 

 

приклучокот за довод на вода и плакнете ги под вода сè додека не се

 

 

исчистат.

 

5.

Вратете ги назад мрежестите филтри.

 

6.

Одново поврзете го додатокот на црево во форма на L со приклучокот за

 

 

довод на вода.

 

7.

Проверете дали спојните места пропуштаат вода и отворете ја славината

 

 

за вода.

 

Македонски - 32

Untitled-932

 

 

2014-03-18 �� 7:28:23