OPOZORILO: Ključna OPOZORILA pri namestitvi

Ta aparat mora namestiti usposobljen strokovnjak ali servis.

V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara, eksplozije, težav z izdelkom ali poškodb. Aparat je težek, zato bodite pri dviganju previdni.

Priključite napajalni vtič v stensko vtičnico z izmenično napetostjo 220–240 V in s frekvenco 50 Hz ali višjo, to vtičnico pa uporabljajte samo za ta aparat. Nikoli ne uporabljajte podaljškov.

Če bi stensko vtičnico prek električnega razdelilnika ali podaljška uporabljali skupaj z drugimi aparati, bi lahko prišlo do električnega udara ali požara.

Poskrbite, da bodo napajalna napetost, frekvenca in tok enaki vrednostim, navedenim v specifikacijah izdelka. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara. Napajalni vtič trdno priklopite v stensko vtičnico.

Z napajalnih priključkov in kontaktov s suho krpo redno brišite vse morebitne tujke, kot sta prah in voda.

Odklopite napajalni vtič in ga obrišite s suho krpo.

V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Priklopite napajalni vtič v stensko vtičnico tako, da je kabel obrnjen proti tlom.

Če bi napajalni vtič priklopili v stensko vtičnico v nasprotni smeri, bi se lahko električne žice v kablu poškodovale in bi lahko prišlo do električnega udara ali požara.

Vso embalažo shranjujte tako, da ne bo dosegljiva otrokom, saj je zanje lahko nevarna.

Če si otrok na glavo povezne vrečo, se lahko zaduši.

Če je poškodovan aparat, ali pa, če sta poškodovana napajalni vtič ali napajalni kabel, se obrnite na najbližji servisni center. Ta aparat mora biti pravilno ozemljen.

Aparata ne ozemljujte prek cevi za plin, plastične cevi za vodo ali telefonskega kabla.

V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, eksplozije ali težav z izdelkom.

Napajalnega kabla nikoli ne priklapljajte v vtičnico, ki ni pravilno ozemljena, prepričajte pa se tudi, da je v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

Tega aparata ne nameščajte v bližino grelcev ali kakršnega koli vnetljivega materiala.

Tega aparata ne nameščajte na vlažno, mastno ali prašno mesto ali na mesto, izpostavljeno neposredni sončni svetlobi ali vodi (dežnim kapljam).

Tega aparata ne nameščajte na mesta, kjer bi bil lahko izpostavljen nizkim temperaturam.

Cevi lahko zaradi zmrzali počijo.

Tega aparata ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko puščal plin.

V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Ne uporabljajte električnega transformatorja.

V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega vtiča ali kabla ali slabo pritrjene stenske vtičnice.

V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara. Napajalnega kabla ne vlecite in ga ne upogibajte preveč. Napajalnega kabla ne zvijajte in ga ne vozlajte.

Kabla ne obešajte na kovinske predmete, ne obešajte težkih predmetov nanj, ne vstavljajte ga med predmete in ne potiskajte ga v prostor za aparatom.

V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Pri odklapljanju napajalnega vtiča kabla ne vlecite.

Napajalni vtič odklopite tako, da držite vtič.

V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Slovenščina - 6

Untitled-7 6

 

 

2014-03-18 �� 4:06:58