Ko zapirate vrata, preverite, ali vanje ni zapletel roke otrok.

V nasprotnem primeru lahko pride do telesnih poškodb.

OPOZORILO: OPOZORILA nujnega čiščenja

Ne čistite aparata tako, da bi vodo pršili neposredno vanj.

Ne uporabljajte močnega kislinskega čistilnega sredstva.

Za čiščenje aparata ne uporabljajte benzena, razredčila ali alkohola.

V tem primeru lahko pride do razbarvanja, deformacij, poškodb, električnega udara ali požara.

Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli aparat odklopite iz stenske vtičnice.

V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Navodila o oznaki OEEO

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) (velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Slovenščina - 10

Untitled-710

 

 

2014-03-18 �� 4:06:58