5. SOLIS – Veļas mazgājamās mašīnas darbināšana

Iespraudiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā, apstiprinātā maiņstrāvas 220 - 240 V / 50 Hz elektriskajā rozetē, ko aizsargā drošinātājs vai atbilstošs jaudas slēdzis. (Plašāku informāciju par elektrosistēmas un iezemējuma prasībām skatiet 12. lpp. atrodamajā sadaļā„Elektrības padeve un iezemējums”.)

Pārbaudes cikls

Pārliecinieties, vai veļas mazgājamā mašīna ir pareizi uzstādīta, pēc uzstādīšanas darbu veikšanas palaižot Rinse+Spin (Skalošana un centrifūga) ciklu.

6. SOLIS – Kalibrēšanas režīma palaišana

Samsung veļas mazgājamā mašīna automātiski nosaka veļas svaru. Lai noteiktu veļas svaru ar vēl lielāku precizitāti, uzreiz pēc veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas ieteicams palaist opciju Calibration Mode (Kalibrēšanas režīms). Lai palaistu opciju Calibration Mode (Kalibrēšanas režīms), sekojiet zemāk norādītajiem soļiem.

Pirms Calibration Mode (Kalibrēšanas režīms) opcijas palaišanas pārliecinieties, ka veļas mazgājamās mašīnas tvertnē vai uz tās neatrodas nekādi priekšmeti.

1.Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu.

2.Nospiediet pogu Ieslēgšana, vienlaicīgi turot nospiestas pogas Temp. (Temperatūra) un Delay End (Atliktā izslēgšana). Veļas mašīna ieslēgsies un displejā parādīsies„CLB”.

3.Nospiediet pogu Iedarbināšana/pauze, lai palaistu opciju Calibration Mode (Kalibrēšanas režīms).

4.Tvertne griezīsies pulksteņrādītāja virzienā un pretēji pulksteņrādītāja virzienam aptuveni 3 minūtes.

5.Kad Calibration Mode (Kalibrēšanas režīms) ir pabeigts, displejā parādās„End”un veļas mazgājamā mašīna automātiski izslēdzas.

6.Tagad veļas mazgājamā mašīna ir gatava lietošanai.

Latviešu - 18

Untitled-8 18

 

 

2014-03-18 �� 7:26:38