Когато уредът трябва да се поправи или инсталира повторно, се свържете с най-близкия сервизен център.

В противен случай може да възникне електрически удар, пожар или проблеми с уреда, както и наранявания.

Ако маркучът за подаване на вода се разхлаби от крана и наводни уреда, извадете щепсела на захранването.

В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Изваждайте щепсела, когато уредът няма да бъде използван продължително време или по време на гръмотевична буря.

В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Ако в пералнята попадне чуждо тяло, извадете захранващия кабел и се свържете с най-близкия център за обслужване на клиенти на Samsung.

Това може да доведе до електрически удар или пожар.

ВНИМАНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ при използването

Когато пералната машина е замърсена с чуждо тяло, като перилен препарат, кал, остатъци от храна и др., извадете щепсела на захранването и почистете пералната машина с влажна мека кърпа.

В противен случай може да възникне промяна на цвета, деформация, повреда или поява на ръжда.

При силен удар е възможно предното стъкло да се счупи. Внимавайте, когато използвате пералната машина.

При счупване на стъклото може да възникнат наранявания.

След повреда с подаването на вода или когато свързвате повторно маркуча за подаване на вода, отворете крана за водата бавно. Отворете бавно крана за вода след продължителен период на неупотреба.

Налягането на въздуха в маркуча за подаване на вода или във водопроводната тръба може да доведе до повреда на някаква част или да предизвика теч.

Ако по време на работа възникне неизправност при оттичане, проверете дали има проблеми с оттичането.

Ако пералната машина се използва, когато е наводнена поради проблем с оттичането, това може да доведе до електрически удар или пожар.

Вкарвайте докрай прането в пералната машина, за да не бъде защипано от вратичката.

Ако пране бъде защипано от вратичката, това може да доведе до повреда на прането или на пералната машина, както и да доведе до теч на вода.

Прекратете подаването на вода, когато пералната машина не се използва.

Проверете дали винтовете на съединителя на маркуча за подаване на вода са затегнати добре.

В противен случай може да възникне повреда на имущество или нараняване.

Внимавайте гуменото уплътнение и стъклото на предната вратичка да не се замърсяват от чужди тела (отпадъци, влакна, косми и т.н.)

Ако във вратичката се захване чуждо тяло или тя не е затворена добре, това може да доведе до теч на вода.

Преди да използвате уреда, отворете крана за вода и проверете дали съединителят на маркуча за подаване на вода е здраво затегнат и дали няма теч на вода.

Ако винтовете на съединителя на маркуча за подаване на вода са разхлабени, това може да доведе до теч на вода.

Уредът, който сте закупили, е предназначен само за домашна употреба.

Използването на продукта за бизнес цели се счита за неправилно използване на продукта. В този случай продуктът не се покрива от стандартната гаранция, предоставена от Samsung, и Samsung не носи отговорност за неизправности или повреди, причинени от такова неправилно използване.

Не се качвайте върху уреда и не поставяйте предмети върху уреда (например пране, запалени свещи, запалени цигари, кухненски съдове, химикали, метални предмети и др.).

Това може да доведе до електрически удар, пожар, проблеми с уреда или нараняване.

Не пръскайте повърхността на уреда с летливи препарати, например инсектициди.

Освен че са вредни за хората, те могат също така да доведат и до електрически удар, пожар или проблеми с уреда.

Български - 8

Untitled-58

 

 

2014-03-18 �� 7:21:57