Включете захранващия кабел в електрически контакт, одобрен тип контакт за променлив ток 220-240 V/50 Hz, защитен с предпазител или подобен прекъсвач на електрическата верига. (За повече информация относно изискванията за електрическа безопасност и заземяване вж. раздел“Електрозахранване и заземяване“ на стр. 12.)

Пробно пускане

Уверете се, че сте инсталирали пералната машина правилно, като стартирате цикъла Rinse+Spin (Изплакване+центрофуга), след като инсталацията е завършила.

СТЪПКА 6 – Стартиране на режима на калибриране

Пералната машина Samsung установява автоматично теглото на прането. За по-точно определяне на теглото се препоръчва да стартирате Calibration Mode (Режим на калибриране) веднага след инсталирането на пералната машина. Следвайте стъпките по- долу, за да стартирате Calibration Mode (Режим на калибриране).

Преди да стартирате Calibration Mode (Режим на калибриране) се уверете, че няма нищо в барабана или отгоре на пералната машина.

1.Изключете пералната машина.

2.Натиснете бутона Захранване, докато държите едновременно натиснати бутоните Temp. (Температура) и Delay End (Отложено завършване). Пералната машина ще се включи и на дисплея ще се появи“CLB”.

3.Натиснете бутона Старт/Пауза, за да стартирате Calibration Mode (Режим на калибриране).

4.Барабанът ще се завърти по посока на часовниковата стрелка и обратно на нея за около 3 минути.

5.Когато приключи работата в Calibration Mode (Режим на калибриране), на дисплея ще се покаже“End”и пералната машина ще се изключи автоматично.

6.Сега пералната машина е готова за използване.

Български - 18

Untitled-518

 

 

2014-03-18 �� 7:22:00