Ispunjavanje instalacionih zahteva

Električno napajanje i uzemljenje

UPOZORENJE: Nikada nemojte da koristite produžni kabl.

Koristite samo kabl za napajanje koji ste dobili sa mašinom za pranje veša.

Kada pripremate mašinu za instalaciju, proverite da li za napajanje imate:

osigurač ili sklopku naizmenične struje od 220–240 V/50 Hz;

zaseban strujni vod koji služi samo za mašinu za pranje veša.

Mašina za pranje veša mora da bude uzemljena. Ako mašina za pranje veša bude neispravno radila ili se pokvari, uzemljenje će smanjiti rizik od strujnog udara tako što će električnoj struji omogućiti putanju manjeg otpora.

Mašinu za pranje veša dobijate sa trofaznim kablom za napajanje sa uzemljenjem koji se koristi sa pravilno instaliranom i uzemljenom utičnicom.

UPOZORENJE: Žicu za uzemljenje nikada ne povezujte sa plastičnim cevima vodovoda, gasovodom ili cevima za vruću vodu.

Nepravilno povezan provodnik za uzemljenje opreme može da izazove strujni udar. Ako niste sigurni da li je mašina za pranje veša pravilno uzemljena, obratite se kvalifikovanom električaru ili serviseru.

OPREZ: Nemojte da prepravljate utikač koji ste dobili sa mašinom za pranje veša. Ako kabl ne odgovara utičnici, neka vam kvalifikovan električar instalira odgovarajuću utičnicu.

Dovod vode

Mašina za pranje veša pravilno će se puniti kada pritisak vode iznosi između 50 kPa i 800 kPa. Pritisak vode manji od 50 kPa može da izazove kvar ventila za vodu i sprečavanje potpunog zatvaranja ventila za vodu. Druga mogućnost je da komande mašine za pranje veša neće podneti takav pritisak, pa će se mašina isključiti. (Vremenska granica za punjenje mašine koja je ugrađena u komande osmišljena je da spreči prepunjavanje ili poplavu u slučaju popuštanja unutrašnjeg creva.)

Slavine za vodu ne smeju da budu udaljene više od 120 cm od zadnjeg dela mašine za pranje veša kako bi creva za dovod vode koja dobijate uz mašinu mogla da se priključe.

Većina prodavnica vodovodnog materijala prodaje creva za dovod vode različitih dužina, do 305 cm.

Rizik od curenja vode i štete izazvane vodom možete da smanjite tako što ćete:

obezbediti lak pristup slavinama za vodu;

zavrtati slavine kada se mašina za pranje veša ne upotrebljava;

povremeno proveravati da li curi voda iz creva za dovod vode.

UPOZORENJE: Pre prve upotrebe mašine za pranje veša, proverite da li negde na ventilu za vodu ili slavinama curi voda.

Srpski - 12

Untitled-312

 

 

2014-03-18 �� 6:21:20