Važne bezbednosne mere predostrožnosti

UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili povrede kada koristite uređaj, sledite osnovne mere predostrožnosti, što obuhvata sledeće:

Nemojte da dozvolite deci (ili kućnim ljubimcima) da se igraju na mašini za pranje veša ili u njoj. Vrata ove mašine za pranje veša teško se otvaraju iznutra i deca mogu ozbiljno da se povrede ako ostanu zarobljena unutra.

Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (što podrazumeva i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili manjkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom osobe koja odgovara za njihovu bezbednost i daje im uputstva za upotrebu uređaja.

Decu bi trebalo nadgledati da se ne bi igrala uređajem.

Za korišćenje u Evropi: Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja, pod uslovom da su svesni potencijalnih opasnosti i da ih odgovorna osoba nadzire ili im je dala uputstva za bezbedno korišćenje uređaja. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju da obavljaju deca bez nadzora odraslih.

Ako je kabl za napajanje oštećen, moraju ga zameniti proizvođač, ovlašćeni servisni agent ili neko drugo stručno lice kako bi se izbegla opasnost.

Uređaj mora da bude postavljen tako da utičnica za napajanje, slavine za dovod vode i odvodne cevi uvek budu dostupni.

Vodite računa da tepih ne prekriva otvore kod uređaja koji imaju ventilacione otvore pri dnu.

Nemojte ponovo da koristite stara creva, već upotrebite nova koja su isporučena uz uređaj.

OPREZ: Da biste izbegli opasnost usled nepažljivog resetovanja termalnog osigurača, ovaj uređaj ne sme da se napaja preko spoljnog uređaja za aktiviranje, poput tajmera niti da se povezuje na strujno kolo koje se redovno uključuje i isključuje pomoću uslužnog programa.

Srpski - 5

BEZBEDNOSTI O INFORMACIJE 01  

Untitled-3 5

 

 

2014-03-18 �� 6:21:19