Čistenie automatickej práčky

Uchovávaním automatickej práčky v čistote zvyšujete jej výkon, predchádzate predčasným opravám a predlžujete jej životnosť.

Vypúšťanie automatickej pračky v stave núdze

V prípade výpadku elektriny pred tým, ako vyberiete bielizeň, vypustite všetku zvyšnú vodu.

1.Automatickú práčku odpojte od elektrickej zásuvky.

2.

Otvorte kryt filtra (A) zatlačením a potiahnutím rukoväte.

A

3.Pripravte si nádobu.

Zachytenej vody môže byť viac ako by ste očakávali. Použite veľkú nádobu.

4. Vytiahnite hadicu núdzového vypustenia (C) a vložte koniec hadice núdzového vypustenia (C) do nádoby.

5.Chyťte kryt núdzového vypustenia (B) na konci hadice núdzového vypustenia (C) a pomaly ho vytiahnite.

6.Všetku vodu nechajte vytiecť do misky.

7.Kryt núdzového vypustenia a hadicu núdzového vypustenia dajte na pôvodné miesto.

8.Zatvorte kryt filtra.

B

C

Slovenčina - 30

Untitled-11 30

 

 

2014-03-18 �� 7:31:25