Neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky tažením za napájecí kabel.

Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.

V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ týkající se instalace

Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce napájecího kabelu.

Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru způsobenému zkratem.

Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.

Nedodržením tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo k potížím se spotřebičem.

VÝSTRAHA: Kritické VÝSTRAHY týkající se použití

Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.

Nepoužívejte elektrický ventilátor.

Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.

Nedovolte dětem hrát si v pračce ani na pračce. Navíc při likvidaci spotřebiče demontujte blokovací páčku dvířek pračky.

Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř spotřebiče, může se udusit.

Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovitý, z polystyrenu) připevněný ke spodní části pračky.

Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě / sušení / odstřeďování).

Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny a navíc pak bude kluzká podlaha. Mohlo by dojít k úrazu.

Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození výrobku nebo zranění.

Když je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce.

Mohlo by dojít k úrazu.

Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

Při opětovném zapojení zástrčky napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nedovolte dětem ani nezpůsobilým osobám používat pračku bez řádného dozoru. Zabraňte dětem lézt do spotřebiče nebo na něj.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.

Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.

Mohlo by dojít k úrazu.

Čeština - 7

INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ 01  

Untitled-2 7

 

 

2014-03-18 �� 6:19:42