V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám produktu alebo zraneniu.

Sieťovú zástrčku odpojte, keď sa hadica prívodu vody uvoľní od kohútika a zaplaví zariadenie.

V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Sieťovú zástrčku odpojte v prípade, ak sa zariadenie dlho nepoužíva alebo počas búrky.

V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Ak sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka, odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE: VÝSTRAHY pre používanie

Keď je práčka kontaminovaná cudzími látkami, ako napríklad pracím prostriedkom, nečistotami, zvyškami jedál a pod., odpojte sieťovú zástrčku a práčku očistite pomocou vlhkej a jemnej látky.

V opačnom prípade môže dôjsť k strate farieb, deformácii, poškodeniu alebo vzniku hrdze.

Predné sklo sa môže rozbiť po silnom náraze. Pri používaní práčky buďte opatrní.

Rozbitie skla môže mať za následok zranenie.

Po prerušení dodávky vody alebo opakovanom pripájaní prívodnej hadice vodovodný kohútik otvárajte pomaly.

Po dlhom období nepoužívania vodovodný kohútik otvárajte pomaly.

Tlak vzduchu v hadici prívodu vody alebo vo vodovodnej rúrke môže mať za následok poškodenie dielu produktu alebo únik vody.

Ak počas činnosti dôjde k chybe vypúšťania, skontrolujte, či došlo k problému s vypúšťaním.

Ak práčku používate, keď je zaplavená z dôvodu problému vypúšťania, môže to mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

Bielizeň vkladajte do práčky úplne, aby sa bielizeň nezachytila vo dverách.

Ak sa bielizeň zachytí vo dverách, môže to mať za následok poškodenie bielizne alebo práčky, prípadne to môže mať za následok únik vody.

Keď sa práčka nepoužíva, vypnite prívod vody.

Ubezpečte sa, že skrutky na konektore hadice prívodu vody sú riadne dotiahnuté.

V opačnom prípade môže dôjsť k škodám na majetku alebo k zraneniu.

Uistite sa, že gumené tesnenie a sklo predných dverí nie je znečistené cudzou látkou (napr. odpad, vlákna, vlasy, atď.).

Ak sa cudzia látka zachytí vo dverách alebo dvere nie sú úplne zatvorené, môže to spôsobiť únik vody.

Pred použitím produktu otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či je konektor hadice prívodu vody pevne dotiahnutý a či nedochádza k úniku vody.

Ak sú skrutky na konektore hadice prívodu vody uvoľnené, môže dôjsť k úniku vody.

Produkt, ktorý ste si zakúpili, je navrhnutý len na domáce použitie.

Použitie produktu na pracovné účely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie produktu. V takom prípade produkt nebude chránený štandardnou zárukou poskytovanou spoločnosťou Samsung a spoločnosti Samsung nie je možné pripísať zodpovednosť za nesprávne fungovanie alebo škody plynúce z takéhoto nesprávneho používania.

Nestavajte sa na zariadenie ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).

Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy so zariadením alebo ujmu na zdraví.

Na povrch zariadenia nesprejujte prchavé látky (napr. insekticídy).

Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie môžu tiež spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.

Do blízkosti práčky nedávajte žiadne predmety, ktoré vytvárajú elektromagnetické pole.

Môže to mať za následok zranenie spôsobené poruchou.

Slovenčina - 8

Untitled-11 8

 

 

2014-03-18 �� 7:31:19