Важни предпазни мерки за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от пожар, електрически удар или нараняване на лица при използването на вашия уред, спазвайте основни предпазни мерки, включително:

Не позволявайте деца (или домашни любимци) да играят върху или във вашата перална машина. Вратичката на пералната машина не се отваря лесно отвътре и децата могат да се наранят сериозно, ако попаднат вътре.

Този уред не трябва да се използва от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, освен ако не се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Упражнявайте надзор върху децата, за да сте сигурни, че не си играят с уреда.

За използване в Европа: Този уред може да се използва от деца на възраст 8 години и по-големи и лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности или с недостатъчен опит и познания, ако се наблюдават или са им дадени инструкции относно безопасното използване на уреда и разбират съответните рискове. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се правят от деца без наблюдение.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или лице със сходна квалификация, за да се избегне риск.

Този уред трябва да се разположи в такова положение, че да има достъп до щепсела на захранването, крановете на водата и тръбите за оттичане.

За уреди с вентилационни отвори в основата се погрижете да няма килим, който да пречи на отворите.

Използвайте новите комплекти маркучи за свързване, предоставени с уреда – стари маркучи не трябва да се използват повторно.

ВНИМАНИЕ: За да се избегнат опасности поради нежелано нулиране на термостата, този уред не трябва да се захранва през външно устройство за превключване, например таймер, или да се свързва към вериги, за които има често спиране на електрозахранването.

Български - 5

БЕЗОПАСНОСТТА ЗА ИНФОРМАЦИЯ 01  

Untitled-5 5

 

 

2014-03-18 �� 7:21:57