Пране

Пране чрез използване на селектора за цикъл

Вашата нова перална машина улеснява прането, като използва автоматичната система за управление“Променлив контрол”на Samsung. Когато изберете цикъл за пране, машината ще зададе правилната температура, време за пране и скорост на пране.

1.Отворете крана за подаване на вода към пералната машина.

2.Отворете вратичката.

3.Добавете прането свободно в барабана, без да го препълвате.

4.Затворете вратичката.

5.Натиснете бутона Захранване, за да включите захранването.

6.Заредете перилния препарат и, ако е необходимо, омекотител или препарат за предпране в съответното отделение на чекмеджето за перилен препарат.

Функцията Prewash (Предпране) е налична само когато избирате циклите Cotton (Памук), Synthetics (Синтетика), Daily Wash (Ежедневно пране), Denim (Дънков плат), Dark Garment (Тъмни дрехи), Baby Care (Грижа за детето) и Sports Wear (Спортно облекло). То е необходимо само ако вашето пране е силно замърсено.

7.Използвайте Cycle Selector (Селектор за цикъл), за да изберете подходящ цикъл в зависимост от типа материал: Cotton (Памук), Synthetics (Синтетика), 15’Quick Wash (15-минутна програма за бързо пране), Daily Wash (Ежедневно пране), Denim (Дънков плат), Dark Garment (Тъмни дрехи), Baby Care (Грижа за детето), Sports Wear (Спортно облекло), Wool (Вълна) и Hand Wash (Ръчно пране). На контролния панел светват съответните индикатори.

8.В този момент можете да регулирате температурата на пране, броя на цикли на изплакване, скоростта на центрофугиране и времето на забавяне, като натиснете съответните бутони.

9.Натиснете бутона Старт/Пауза, за да започнете прането. Индикаторът за изпълнение ще светне и на дисплея ще се появи оставащото време от цикъла.

Иоставащото време на цикъла, и броят на цикли на изплакване при цикъла Cotton (Памук) може да се различават в зависимост от количеството пране.

10.След пълното завършване на цикъла захранването се изключва автоматично. Отворете вратичката и извадете прането.

Спиране на пауза на прането

В рамките на 5 минути след започване на прането е възможно към зареденото пране да се добавят или изваждат дрехи.

1.Натиснете бутона Старт/Пауза, за да отключите вратичката.

Ако нивото на водата или на температурата на водата в барабана е твърде високо, вратата не се отваря и мига индикаторът„Door Lock (Заключена врата) „. В този случай изчакайте, докато индикаторът спре да мига. (Спирането на мигането на индикатора отнема около 1 или 2 минути.)

2.Отворете вратичката и сложете/извадете прането.

3.След като затворите вратичката, натиснете бутона Старт/Пауза, за да възобновите прането.

Български - 27

ИЗПОЛЗВАНЕ 03  

Untitled-527

 

 

2014-03-18 �� 7:22:02