Uzmanieties, lai, aizverot durtiņas, tajās netiktu ievērti bērnu pirksti.

Neievērojot šo prasību, var izraisīt savainojumus.

BRĪDINĀJUMS: Īpaši svarīgi ar tīrīšanu saistīti BRĪDINĀJUMI

Netīriet iekārtu, izsmidzinot ūdeni tieši uz tās virsmas.

Nelietojiet kodīgu mazgāšanas līdzekli.

Neizmantojiet benzolu, šķīdinātāju vai spirtu, lai tīrītu iekārtu.

Tas var izraisīt krāsas maiņu, deformāciju, bojājumus, elektrošoku vai ugunsgrēku.

Pirms tīrīšanas vai apkopes darbu veikšanas, atvienojiet iekārtu no sienas kontaktligzdas.

Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Ar WEEE marķējumu saistīti norādījumi

Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm) (Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Latviešu - 10

Untitled-8 10

 

 

2014-03-18 �� 7:26:35