ĮSPĖJIMAS. Svarbūs ĮSPĖJIMAI dėl valymo

Nevalykite įrenginio, purkšdami vandenį tiesiai ant jo. Nenaudokite stipraus rūgštinio valiklio.

Įrenginiui valyti nenaudokite benzeno, skiediklio ar alkoholio.

Tai gali sukelti gedimą, elektros smūgį arba gaisrą, įrenginys gali deformuotis arba atsirasti dėmių.

Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą, ištraukite iš sieninio lizdo įrenginio maitinimo laido kištuką.

Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

WEEE ženklo instrukcijos

Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos) (Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Lietuvių kalba - 10

Untitled-8 10

 

 

2014-03-18 �� 4:08:47