3.Shtoni sasinë e rekomanduar të zbutësit të rrobave në ndarjen e zbutësit nëse kërkohet.

Mos e tejkaloni vijën që lexon MAKSIMALE .

Zbutësi i koncentruar ose i trashë i rrobave dhe kondicioneri duhet të hollohen me pak ujë përpara sesa të hidhen në ndarje (kjo parandalon bllokimin e rrjedhjes).

KUJDES: Mos shtoni detergjent pluhur ose të lëngshëm në kutinë e zbutësit .

4.Kur përdorni opsionin Larja paraprake, shtoni sasinë e rekomanduar të

detergjentit në ndarjen e larjes paraprake .

5.Shtyjeni brenda sirtarin e detergjentit për ta mbyllur.

Bëni kujdes që zbutësi i rrobave të mos derdhet kur mbyllni sirtarin e detergjentit pas shtimit të zbutësit të rrobave në ndarjen e zbutësit.

Përdorimi i detergjentit të lëngshëm (modele të caktuara)

Për të përdorur detergjent të lëngshëm, vendoseni kutinë e detergjentit të lëngshëm në ndarjen e detergjentit të larjes kryesore të sirtarit të detergjentit dhe hidhni detergjent të lëngshëm në ndarjen e larjes kryesore. Mos e kaloni vijën MAX në kutinë e detergjentit të lëngshëm.

• Futeni kutinë e detergjentit të lëngshëm pasi të hiqni sirtarin e detergjentit nga makina larëse duke shtypur levën e lirimit (A).

Pas një larjeje në kutinë e detergjentit mund të mbetet pak detergjent i lëngshëm.

KUJDES:

A

Mos e përdorni funksionin Paralarje kur përdorni detergjent të lëngshëm.

Hiqni kutinë e detergjentit të lëngshëm kur përdorni detergjent pluhur.

Shqip - 20

Untitled-720

 

 

2014-03-18 �� 7:24:58